Visie

Inspirerende Ontmoetingsplaats

Het 24e Eigentijds Festival biedt jou ruimschoots inspirerende voeding voor de geest en ziel, die aanzet tot verandering en het bewustzijn stimuleert. Het geeft je informatie en ervaringen die de blik verruimen en zet daar waar nodig de zaak eens flink op z'n kop. Ook geeft het je praktische handvaten om daadwerkelijk zelf aan de slag te gaan. In de vele workshops, lezingen en activiteiten van het festival wordt jouw vermogen om zelf te creëren aangesproken. De activiteiten zullen je dichter brengen bij jouw diepe verlangen om een zingevend, liefdevol en scheppend wezen te zijn.

Het wezenlijk vernieuwende aan dit festival is dat we werken met drie betekenislagen: die van de persoonlijke ontwikkeling, de duurzaamheid en de mystiek. Deze wijze van werken weerspiegelt het gegroeide bewustzijn van de samenhang der dingen: dichtbij en ver weg. 

Het festival van de toekomst - Een platform voor gelijkgezinden

We beogen met deze vernieuwde visie en werkwijze tegemoet te komen aan de oude festivaldeelnemer die behoefte heeft om een nieuwe levensfase vorm te geven en tegelijkertijd een nieuwe generatie aan te spreken die nog nooit het Eigentijds Festival heeft bezocht. Op die wijze wordt dit festival een platform van gelijkgezinden die grenzen willen verleggen én de ontdekkingsreis wil maken om de samenhang van het leven te zien en te ervaren.

Met dit festival doen wij een appèl op jou!

Het niet vrijblijvende appèl dat wij met dit festival op je doen komt voort uit het toenemende besef dat de wereld in rap tempo verandert. Iedereen die om zich heen kijkt, kranten leest, tv kijkt, raakt vertrouwd met termen als crisissen, in welke vorm dan ook. Dat blijken geen oppervlakkige tijdelijke rimpelingen te zijn, hoe graag we dit ook willen geloven, maar raken het fundament van onze leefomgeving: schone lucht, biodiversiteit, rechtvaardige economie, biologische voedselproductie etc. Hoe ziet die toekomst eruit? We weten het niet, maar wat wij wel weten is het feit dat we niet passief kunnen afwachten; de toekomst zullen we zelf vorm moeten geven. Anders dan generaties voor ons.

Veranderen van levenshouding

Willen we de aarde als leefomgeving voor onszelf en onze kinderen en kleinkinderen veilig stellen, dan zal duurzaam denken en handelen een vanzelfsprekende levenshouding moeten worden. Dit festival wil aan het ontwikkelen van die levenshouding een bijdrage leveren. Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling alleen is niet voldoende meer om een menswaardig bestaan op te bouwen in alle hierboven genoemde facetten, inclusief de aandacht voor de onzichtbare geestelijke wereld (mystiek, sjamanisme, religie). Noodgedwongen zal de mensheid haar gedrag dienen te wijzigen wil er een leefbare toekomst mogelijk zijn.

Veranderen doe je niet zomaar

Overigens, deze veranderende visie op het leven en dus op de inhoud van het festival komt niet zomaar uit de lucht vallen. Uit de enquêtes die wij in 2012 en 2013 hebben gehouden onder een grote groep representatieve oud-deelnemers van de voorbije festivals, bleek dat bijna 70 % van hen positief tot zeer positief stond tegenover een verandering van de inhoud van het festival. Maar dat niet alleen, bijna 95% (!!!) liet weten duurzaamheid in het algemeen belangrijk tot zeer belangrijk te vinden in het leven.

Gemeenschapszin, aandacht en liefde

In onze visie gaat het niet alleen om de inhoud, de genoemde 3 betekenislagen. In deze tijd van ver doorgeschoten individualisering, verarming van sociale verbanden en toenemende eenzaamheid kiezen we ook bewust voor een kleiner en intiemer festival, zodat onze liefde voor het leven, de ander, de natuur ( = aandacht, verbondenheid en solidariteit ), beter tot haar recht kan komen. Met die basishouding dragen we bij aan een nieuwe wereld, een nieuwe aarde.

Waarom wordt het Eigentijds Festival op ECOlonie gehouden?


De prachtige terreinen van ECOlonie, met weilanden, bossen en meren, in en rondom de vallei van de rivier de Ourche zijn bij uitstek letterlijk en figuurlijk de voedingsbodem voor dit festival. Wij zijn van mening dat een Eigentijds Festival met déze visie en doelstelling gehouden moet worden op een plek die daarbij naadloos aansluit. Niet voor niets schreef de mysticus Ken Carey in zijn boekje 'Gewekt door het licht' (uitg. Altamira) al in 1995 over 'eilanden van de toekomst', en zegt daar o.a. over:


"naarmate je je meer gaat oriënteren op een nieuwe manier van in de wereld staan zul je je aangetrokken gaan voelen tot bepaalde centra waar de trillingsfeer meer bevorderlijk is voor een gezond functioneren. (....) Er zullen in zekere zin eilanden van de toekomst gaan ontstaan in een oceaan van het verleden."(pag. 91)


ECOlonie laat zien dat het zo'n eiland van de toekomst is. Al 26 jaar hebben werkelijk duizenden bezielde en gemotiveerde mensen uit de hele wereld op vrijwillige basis met positieve, ecologische en spirituele intenties deze plek gecreëerd, geboetseerd en getrans-formeerd tot 'het morfogenetische veld' wat het nu is. Een geweldig uitgangspunt om er deze manifestatie voor mens- en aardeheling te laten plaatsvinden. Maar er is nog een belangrijke reden. Voor de toelichting daarop verwijzen we naar de 3e betekenislaag, de mystiek.

De thema's

Persoonlijke ontwikkeling

Het gaat hierbij om de bekende activiteiten (o.a. workshops) die de eerste 20 jaren op het Eigentijds Festival werden aangeboden. Enkele voorbeelden daarvan zijn: yoga, tantra, masseren, stembevrijding, creatief schrijven, dansen, stilte wandelen, meditatie, biodanza, verhalen vertellen etc. Kortom workshops die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling (vaardigheden, inzichten) van de deelnemer.

Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid bestaat nog niet zo lang. Het is een moderne vertaling van vroegere thema's, van wat vroeger solidariteit, broederschap, rentmeesterschap en voorspoed heette. Het weerspiegelt het gegroeide bewustzijn van de samenhang der dingen dichtbij en ver weg. Het komt voort uit het bewustzijn dat de tijd voorbij is dat er op onze planeet misschien wel tijdelijk maar niet permanent problemen op anderen kunnen worden afgewenteld. Dat onze planeet de boom is waarin we zelf nestelen en die ons voedt. Dat het niet gaat om ons eigen belang alleen, maar om ons collectieve belang. Daarom is duurzaamheid een zaak van iedereen.

En bij duurzaamheid gaat het niet alleen om broeikasgassen, landbouwgif of andere bedreigende stoffen die ons leefomgeving direct en indirect ernstig bedreigen, maar ook over de wijze waarop de mensheid haar economie en handel meent te moeten organiseren. Winststreven en groeiverslaving leiden er toe dat zelfs de diepzee enorm vervuilt (enorme plastic massa) en de ijsmassa's op de Noordpool smelten en zorgen voor een stijging van de zeespiegel. We zullen onderdeel moeten gaan worden van een nieuwe klimaatbeweging. Er is geen tijd te verliezen om de omslag te realiseren.

De terreinen van ECOlonie, met zijn biologische groente- en kruidentuinen, kookstudio, kaasmakerij, geitenboerderij, bakkerij e.d. lenen zich er uitstekend voor om workshops te houden over leembouw, groente- en kruidenteelt , kookworkshops, earthbag building, maken van verzorgingsproducten op natuurlijke basis , kruidenverwerking etc.

Ook workshops en lezingen over het ontwikkelen van een alternatieve economie krijgen de nodige aandacht. In dat verband laat de vereniging ECOlonie al 26 jaar zien dat het mogelijk is, zonder te streven naar persoonlijke bezitsvorming en inkomen ( of dankzij?), haar activiteiten uit te breiden en bijna 30 mensen permanent van eten en onderdak te voorzien. Haar bijzondere LET-systeem werkt zeer succesvol.

Mystiek

Daar is sprake is van mystiek, zo vinden wij, waar mensen in hun dagelijks leven geïnspireerd worden om vorm en inhoud te geven aan hun 'antwoord-zijn' op de gevoelde uitnodiging van de Scheppende Oerkracht, God, de Grote Moeder, de Leegte van de Leegte of welke naam een ieder ook wil geven aan deze alles doordringende Geest, het wonderbaarlijke Leven Gevende Principe, vóór en voorbij alle zogenaamde realistische referentiekaders. Een hele mondvol, maar dan heb je ook wat.....

Anders gezegd: mystiek en de mystieke ervaring zou men de 'verdichting', de kern of het hart van het geestelijk leven kunnen noemen. Geestelijk leven wordt tegenwoordig meer en meer aangeduid met de term spiritualiteit, dat een groot aantal betekenissen omvat, die echter alle de genoemde gemeenschappelijke kern lijken te hebben. In alle betekenissen (mystiek, spiritualiteit) gaat het bij de mens die er naar verwijst, om een fundamentele levensoriëntatie, van waaruit zin wordt gegeven aan zowel individuele als collectieve ervaringen.

Uitingen van o.a. sjamanisme, trancedance, aura reading of healing zouden we willen plaatsen onder de noemer van dit thema. Andere voorbeelden zijn de workshops ( deze worden nu op dit festival ook gegeven) die in 2009 op de Manifestatie voor aardeheling 'Waddenlicht' op Schiermonnikoog zijn gegeven. De eenmalige organisatie daarvan was voor ons een concreet antwoord op een gevoelde uitnodiging (.....), zonder dat we precies wisten waarom en waartoe. Het was een eerste poging om op het niveau van de mystiek een stap tot 'vernieuwing van de relatie met deze andere onzichtbare werkelijkheid te zetten', zo schreven wij toentertijd op de website van Waddenlicht.

Mystieke driehoekTijdens die manifestatie bleek dat ECOlonie, en dan in het bijzonder de omgeving rondom de kapel op het terrein Forge Neuve (een van de terreinen van ECOlonie) onderdeel uitmaakt van een zogenaamde mystieke driehoek, die ook wel 'een landschapstempel' wordt genoemd. Dat woord wordt gebruikt als er een energetische verbinding is tussen drie plaatsen in het landschap, in de vorm van een driehoek, die klein, maar ook heel groot kan zijn.

Kenmerkend voor een landschapstempel (zie kaartje hiernaast) is dat er zich op de drie hoeken resp. een instroom-, uitstroom- en transformatiepunt bevindt. Op ECOlonie/Forge Neuve zou zich het instroompunt bevinden, in Zuidwest Engeland het uitstroompunt en op Schiermonnikoog het transformatiepunt. De geïnteresseerde die er meer over wil weten verwijzen we naar de verhalen hierover op de oude website van Waddenlicht: oud.waddenlicht.eu. Daar staat ook een literatuurlijst op.